Forretningsbetingelser

Abel og Skovgård Larsens almindelige forretningsbetingelser gælder både for vores juridiske bistand i konkrete sager som for øvrige ydelser, medmindre andet er særligt aftalt i forbindelse med accepten af en opgave.

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma
Supplerende oplysninger om Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma
Sønder Allé 9
8000 Aarhus C

Vi kan kontaktes på telefon nummer 89 31 90 00 samt på e-mailadressen abel@abel.dk.

Vort CVR-nummer er: 81 99 35 13

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma er organiseret som et interessentskab.

Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i pengeinstitutterne Danske Bank, Nordea, Spar Nord Bank og Sparekassen Kronjylland. Medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i et af disse institutter.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et be-løb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformu-ens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne hos Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsik-ring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Codan har følgende kontaktoplysninger:

Codan
Gammel Kongevej 60
1790 København V
https://www.codan.dk/

Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller vær-neting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets til-syns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Her-udover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokat-erhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN
Advokatfirma
Arosgaarden
Åboulevarden 31, 3. tv.
8000 Aarhus C

Tel. +45 89 31 90 00
abel@abel.dk
Linkedin

TILMELD NYHEDSBREV

MEDLEMSKABER

Danske AdvokaterEjendomsforeningen DanmarkForeningen af advokater med ejendomsadministration

© 2019 Abel & Skovgård Larsen