Forebyggelse af hvidvask

Abel og Skovgård Larsen er i lighed med andre advokatfirmaer omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (”hvidvaskloven”).

Loven pålægger os bl.a. at indsamle og opbevare identitetsoplysninger om alle vore klienter. Klienter skal derfor forinden vi kan påbegynde opgaven oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr., samt i fornødent omfang fremvise dokumentation herfor.

For selskabers og fondes vedkommende er vi endvidere forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabet/fondens reelle ejerforhold.

Ved et selskabs reelle ejere forstås de fysiske personer, der enten direkte eller indirekte via andre selskaber ejer eller kontroller 25 % eller mere af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i det pågældende selskab, samt fysiske personer, som på anden måde udøver kontrol over et selskabs ledelse.

Ved en fonds reelle ejere forstås de fysiske personer, der ifølge fondens vedtægter eller på anden måde skal modtage 25 % eller mere af fondens uddelingsmidler, eller i hvis hovedinteresse fonden er oprettet samt fysiske personer, som på anden måde udøver kontrol over mindst 25 % af en fonds uddelingsmidler.

Hvidvaskloven pålægger os endvidere at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Vi er i den forbindelse også forpligtede til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN
Advokatfirma
Arosgaarden
Åboulevarden 31, 3. tv.
8000 Aarhus C

Tel. +45 89 31 90 00
abel@abel.dk
Linkedin

TILMELD NYHEDSBREV

MEDLEMSKABER

Danske AdvokaterEjendomsforeningen DanmarkForeningen af advokater med ejendomsadministration

© 2019 Abel & Skovgård Larsen