Mere robuste andelsboligforeninger - Ny lovgivning

Med lovforslag L 177 om mere robuste andelsboligforeninger gennemføres en række tiltag, som skal sikre, at nuværende andelshavere kan føle sig trygge, ligesom der skabes bedre rammer for, at der i fremtiden udelukkende stiftes levedygtige andelsboligforeninger.

Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger

  • Skærpelsen består i, at stiftelsesbudgettet, som udarbejdes i forbindelse med stiftelsen af en andelsboligforening fremover skal dække en periode på 15 år mod de nuværende 10 år.
  • Herudover består skærpelsen i, at der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan for nystiftede andelsboligforeninger, som tillige skal dække en periode på 15 år.

Finansiering af en andelsboligforening

  • For så vidt angår finansiering foreslås der med lovforslaget indført en bestemmelse, der begrænser en andelsboligforenings muligheder for at finansiere ejendommen med afdragsfrie lån ved stiftelsen.
  • Fremover skal foreninger kun kunne aftale afdragsfrihed svarende til 40 % af købesummen ved erhvervelse af fast ejendom, således at realkreditbelåning mellem 40 og 80 % skal afdrages.

Valuarvurderinger

  • Valuarvurderingerne har vist sig at være svært gennemskuelige og derfor har man ønsket at sikre mere retvisende valuarvurderinger i fremtiden. Det præciseres således, at valuarvurderingen skal udarbejdes af en valuar med indsigt i prisfastsættelse og markedsudvikling for udlejningsejendomme, hvilket netop skyldes, at en valuar skal vurdere andelsboligforeningens ejendom som var den en udlejningsejendom.
  • De nærmere regler for, hvilke personer, der kan udarbejde en valuarvurdering, samt nærmere regler for udarbejdelsen af vurderingen fastsættes i en bekendtgørelse.

Driften af en andelsboligforening

  • Lovforslaget præciserer bestyrelsens ansvar og opgaver. Bestyrelsen skal blandt andet på den årlige generalforsamling fremlægge skema med de centrale økonomiske nøgleoplysninger for foreningen, ligesom det præciseres, at bestyrelsen løbende skal vurdere foreningens økonomiske situation og påse, at en række arbejdsgange udøves tilfredsstillende for foreningen.
  • Hertil foreslås tillige, at der indsættes en generalklausul i loven, som skal sikre, at der på en generalforsamling ikke træffes beslutninger, som kan skaffe visse andelshavere eller andre en utilbørlig fordel på andre andelshaveres eller andelsboligforeningens bekostning.

Udover de ovennævnte ændringer foreslås der med lovforslaget ændret lovens forældelsesfrister samt præciseret, hvilke vilkår, der skal gælde ved en andelshaveres overgang som lejer ved opløsning af foreningen.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

For yderligere information om lovforslaget kontakt advokat Torben Winnerskjold eller advokatfuldmægtig Anne Buus Christensen.

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN
Advokatfirma
Sønder Allé 9
8000 Aarhus C

Tel. +45 89 31 90 00
abel@abel.dk
Linkedin

TILMELD NYHEDSBREV

MEDLEMSKABER

Danske AdvokaterEjendomsforeningen DanmarkForeningen af advokater med ejendomsadministration

© 2019 Abel & Skovgård Larsen